Wersja polska

English version
Highlight Highlight Highlight Highlight
> Strona gwna > Pielêgnacja

Szata teriera walijskiego sk³ada siê z d³u¿szego, szorstkiego w³osa okrywowego oraz krótkiego, gêstego i miêkkiego w³osa tworz±cego podszerstek. Wymaga ona trymowania nie tylko po to aby w³a¶ciwie przygotowaæ psa do wystawy, ale przede wszystkim po to aby usun±æ przero¶niêty, kêdzierzawy, d³ugi i martwy w³os; wytrymowany pies nie gubi w³osów!!! a wiêc mamy porz±dek w domu! 
Tak wiêc dziêki wyborowi teriera walijskiego nie martwimy siê o okres linienia co w mieszkaniu jest nie lada problemem je¶li chodzi o utrzymanie czysto¶ci nie tylko pod³ug ale i ubrañ.
 
      Trymowanie tak naprawdê nie jest trudne (a nawet ca³kiem ³atwe - poza przygotowaniem pod wystawy, choæ i to mo¿na opanowaæ); powinno siê trymowaæ psa kilka razy w roku. Ostrzy¿enie psa maszynk±, co pozornie upraszcza pracê, niszczy mu jednak w³os co najmniej na pó³ roku. Po strzy¿eniu w skórze pozostan± wszystkie dojrza³e i martwe w³osy. Tylko pies trymowany bêdzie soczystorudy i czarny oraz bêdzie mieæ szorstk± fakturê nowo odro¶niêtej sier¶ci. Trymowanie tak¿e wydatnie wzmacnia w³osy, a regularnie powtarzane pozwala osi±gn±æ stan w którym rosn± one do wla¶ciwej d³ugo¶ci.

Choæ najpro¶ciej sprawê powierzyæ fachowcowi, ja zachêcam do  samodzielnej pracy (no mo¿e te pierwsze kroki stawiaæ po literaturze fachowej i pod okiem hodowcy czy groomera).

Do niezbêdnych narzedzi zaliczyæ trzeba:
-   nó¿ do trymowania
-   no¿yczki fryzjerskie o cienkich czubkach
-   grzebieñ o d³ugich i rzadkich zêbach
Oczywi¶cie chc±c osi±gn±æ najwy¿szy, profesjonalny poziom musimy znacznie poszerzyæ warsztat (przede wszystkim o stó³ trymerski).

PSA SKUBIEMY ZGODNIE Z KIERUNKIEM WZROSTU W£OSA - WYCI¡GAMY W£OSY - NIE POD W£OS!!!


 
Wg niekwestionowanego autorytetu, Miêdzynarodowego Sêdziego Kynologicznego i hodowcy Terierów p. El¿biety Chwalibóg terminarz trymowania maj±cy na celu przygotowanie do wystawy jest nastêpuj±cy (odsy³am do publikacji pani Chwalibóg "Teriery"):

Pierwszy raz wyskubujemy psa „na go³o" 10-12 tygodni przed wystaw±. Oszczêdzamy tylko spód piersi, nogi, brodê, w±sy. Pó¼niej bêdziemy jeszcze ponownie skubaæ pewne partie.

  • G³owa

Uszy, czo³o, policzki, podgardle wyskubujemy przy pomocy no¿yka do chwili, gdy ju¿ widzimy skórê; ostatni raz 15 - 25 dni przed wystaw±. Parê dni przed wystaw± przycinamy równo no¿yczkami brzegi uszu jak najbli¿ej skóry. Ucho ma byæ jak najmniejsze, cienkie, trójk±tne i bez frêdzelków. Zostawiamy bardzo sk±pe, mocno przeskubane brwi, zaczesywane na oczy. W³osy miêdzy oczami, na grzbiecie nosa tak¿e lekko skracamy, wyrównuj±c no¿yczkami.

Boki g³owy powinny tworzyæ liniê prost± (wyd³u¿ony prostok±t), w zwi±zku z tym nie nale¿y trymowaæ policzków zbyt g³êboko, trzeba za to nie baæ siê obcinania no¿yczkami zbyt d³ugich zwykle w³osów na wargach, poszerzaj±cych g³owê. Brodê nale¿y zostawiæ niewielk±.

  • Szyja, przód i boki

Podgardle, boki szyi, ramiona skubiemy na go³o na 15-25 dni przed terminem wystawy. Bez³adnie stercz±ce w³oski wyrównujemy no¿yczkami lub maszynk± na ¿yletki. Górn± czê¶æ szyi ostatni raz skubiemy 6-8 tygodni przed wystaw±. Przej¶cie miêdzy w³osem krótkim na bokach szyi a d³ugim na karku ma byæ ³agodne, by sprawia³o wra¿enie naturalnej okrywy w³osowej. Nale¿y tak¿e unikaæ skubania pewnych partii zbyt pó¼no, co powoduje zupe³nie wyblakniecie sier¶ci.

  • K³±b psa skubiemy 10 tygodni przed wystaw± — tam w³os ma byæ najd³u¿szy.

¯ebra nie powinny byæ ani zupe³nie p³askie, ani beczkowate. Nale¿yty kszta³t nadajemy im, wyskubuj±c 3 tygodnie przed wystaw±. Spód piersi pozostawiamy obro¶niêty, by uzyskaæ wra¿enie g³êbokiej klatki piersiowej. Wszelkie odstaj±ce w³oski dok³adnie przycinamy lub wyskubujemy. Za d³ugi w³os na spodzie klatki piersiowej czyni sylwetkê „klocowa³a".

 

Psa wystarczy czesaæ raz w tygodniu, a nawet rzadziej. Koniecznym zabiegiem jest przesuwanie no¿ykiem z z±bkami po szyi,

grzbiecie i bokach psa. Na no¿yku pozostaje szary, sfilcowany, miêkki i jasny podszerstek. Po takich zabiegach w³os na tu³owiu staje siê b³yszcz±cy i bardziej szorstki.

  • Tu³ów i ogon

D³ugo¶æ w³osów u nasady ogona ma byæ taka, jak na k³êbie. Trymujemy to miejsce na 8 tygodni przed wystaw±. Ogon przez to wydaje siê wy¿ej osadzony, a tu³ów psa bardziej zwarty. W³os na grzbiecie ma byæ natomiast do¶æ krótki. Lêd¼wie s± zupe³nie p³askie i krótkie, skubiemy je wiêc po raz ostatni 15-25 dni przed wystaw±, staraj±c siê jak najmniej zniszczyæ kolor. U¿ycie maszynki czy no¿yczek jest tu absolutnie niewskazane.

Brzuch i pachwiny czê¶ciowo skubiemy, czê¶ciowo podcinamy, gdy¿ s± to miejsca wra¿liwe na ból. Pachwiny podcinamy jednak bardzo ostro¿nie, gdy¿ mo¿emy wycinaj±c w³os zbyt krótko, zniekszta³ciæ sylwetkê psa.

Ogon wyskubujemy 4 tygodnie przed wystaw±. Tu¿ przed wystaw± ju¿ tylko wyrównujemy jego koniec i boki no¿yczkami. Spodnia strona ogona, okolice odbytu, zad, ty³ ud i podudzi, a¿ po staw skokowy (po ¶ciêgnie) —— maj± byæ przed wystaw± wyskubane, podciête równo no¿yczkami, a ich boki dopracowane przyrz±dem na ¿yletki. Dobre wypracowanie tej linii ma ogromne znaczenie, gdy¿ optycznie skraca psa i czyni go zwartym. K±towania koñczyn tylnych wtedy s± lepsze. Pod ogonem w³os ma byæ krótki.

  • Koñczyny tylne

Boki ud skubiemy 8 tygodni przed wystaw±, skracamy jednocze¶nie w³os na podudziach. Pojedyncze w³osy na nogach obcinamy, formuj±c zgrabne kolumienki. W³os wewnêtrznej strony ud przycinamy no¿yczkami. No¿yczkami te¿ obcinamy w³os miêdzy palcami i formujemy koci± ³apê. Nie nale¿y baæ siê mocnego skracania futerka na bokach nóg. Zbyt d³ugi w³os na udach i podudziach powoduje ich „kowbojski" wygl±d.

Psa k±piemy najpó¼niej na tydzieñ przed wystaw±, a brodê i nogi w przeddzieñ. Po k±pieli w³os jest napuszony i miêkki. U¿ywamy specjalnuch szamponów dla psów szorstkow³osych! 

Bardzo ciekawe graficzne informacje znajdziemy tak¿e na:

http://www.welshterrierclub.co.uk/   

w dziale ---About the breed --- trimming

Niezast±pione jest dok³adne zdjêcie jakiego¶ championa i chêæ upodobnienia swojegopupila do niego.
Powodzenia.
  

Multimedia
Kontakt
Pawe Buryo
Skarysko-Kamienna,
ul. Norwida 24/9
tel. 660-775-474
e-mail: le
snapolana@vp.pl